Vitejte na oficialnich strankach rodiny Knap
a rodů spřízněných

Genealogie je práce dlouhodobá a nedovedu si představit okamžik, kdy budu mít shromážděné všechny existující informace, materiály a fotografie o svých předcích. Hledání v archivech a v různých dobových dokumentech je zdlouhavé, namáhavé a nemusí vždycky končit úspěšně.
Na počátku všeho toho bádání stojí otázka: Kdo byli naši předkové?
Pomalu se před námi vynořují události a lidé a dozvídáme se jakým způsobem se naši předci zapsali do skutečné historie. Přestože to byli docela obyčejní lidé a před námi se otvírají velmi zajímavé osudy z dob dávno minulých. Zde bych poprosil a požádal o pomoc i ostatní příbuzné, teří mají zájem a mohou něčím přispět.

Upozornění

Máte, nebo jste někdy měli příjmení Knap? Zajímali jste se někdy o své předky, pocházíte z Moravy, konkrétně z Nitkovic, Dřevnovic, Rychtařova a okolí ? Dejte o sobě vědět. Začal jsem sestavovat rodokmen rodu Knapových, Vykydalů a Soldánů a sbírám střípky minulosti k tomu potřebné. Zprávu zanechte na E- mailu

Ist oder war Ihr Familienname Knap ? Haben Sie sich fuer Ihre Ur-ahnen interessiert, die aus Maehren kamen, aus Nittkowitz, Drzemnowitz , Richtarzow und Umgebung? Lasst von euch wissen. Ich fing an Stammbaum der Familie Knap, Vykydal und Soldan zu machen und sammle dazu die noetigen Scherben der Vergangenheit Nachrichten hinterlassen Sie auf der E-Mail -Adresse.

Do you have or have you ever had the surname Knap? Have you ever been interested in your ancestors or do you come from Moravia, especially from Nitkovice, Dřevnovice, Rychtařov and the surroundings? Let me know about you.I have started to draw our genealogy of the families Knap, Vykydal and Soldán and I´m collecting all fragments from our history needed for completing the task. You can send the messages on my e-mail address.

Vývod v podobě stromu
Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny

Genealogie - rodopis

Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Soukromý zájem v této oblasti je označován starším názvem rodopis.

Základní pojmy
Prameny, ze kterých genealogie vychází, jsou v době před zavedením matrik omezeny pouze na listiny, úřední a veřejné knihy. Teprve od 18. století jsou prameny díky povinnému vedení matrik úplnější a systematičtější. Pokrevenství označuje vztah mezi osobami, které pocházejí z jediného předka a důležitý je pak stupeň pokrevenství. Příbuzenství jsou vztahy vzniklé manželstvím. Genealogické bádání vychází od jedince – příslušníka rodu a zkoumá jeho vztahy k jeho předkům (ascendentům) Souhrn předků jednotlivce, se nazývá vývod. Vývod býval dříve hodnocen zejména po stránce právní, když šlo o nástupnictví, svěřenectví, dědictví apod. Neúplná část vývodu se nazývá průba. V dnešní době je vývod důležitou pomůckou v rodopisném zkoumání biologickém a sociologickém, ukazuje vlivy dědičnosti a znázorňuje vzájemné prostupování nejrozmanitějších vrstev společenských v jednotlivých rodech.
Rozrod je nejkomplikovanější formou - obsahuje potomky výchozího manželského páru, tedy ty osoby, které mají společného předka. Existují dva způsoby vytváření rozrodu. Prvním je sledování jednoho příjmení, strom v takovém případě zahrnuje pouze potomky synů nebo nemanželské potomky dcer. Druhou variantou je sledování potomků synů i dcer, bez ohledu na příjmení. Rozrod poskytuje přehled o genealogických vazbách v rámci rodu. Jeho zpracování je velmi náročné, může totiž zahrnovat několik tisíc osob. Často bývá zpracován v podobě stromu, kdy výchozí osoba / manželský pár je uveden v kořenech nebo na kmeni a jednotlivé rodiny se rozvíjejí do větví.

Naše příjmení
vznikala během několika století, od 14. do 18. století, nejprve u šlechty, pak u měšťanů a u svobodných sedláků. Vývoj společnosti a zdokonalování veřejné správy vyžadovaly přesnou evidenci osob: tato potřeba vedla k ustalování příjmení. Po rozmanitých nábězích byla u nás dědičnost a neměnnost příjmení uzákoněna r. 1780. Tehdy také dostali svá příjmení i bezzemci a čeleď. Dnešní grafická podoba příjmení se datuje od poloviny 19. století, kdy došlo k pravopisné reformě, která je základem moderního českého pravopisu.
Frekvence příjmení. Příjmení, užívaných v České republice je víc než 65 000. Za předpokladu, že by byla rovnoměrně rozdělena, mělo by jedno příjmení asi 250 nositelů. Víme, že tomu tak není: některá příjmení jsou obvyklá, vyskytují se u mnoha rodin, jiná (a je jich velmi mnoho) jsou vzácná a udržují se jen u potomků jednoho rodu. Čísla jsou velmi výmluvná: jen asi čtvrtinu evidovaných příjmení má 50 a více mužských nositelů, stanovíme–li si hranici 500 mužských nositelů, zjistíme, že takových příjmení je už jen 1460. Víc než 1000 nositelů má 647 příjmení a 2000 nositelů má pouhých 284 příjmení.
Nejčastější české příjmení je Novák.

Význam příjmení Knap
Zdroj:Lumír Klimeš Slovník cizích slov
Knap mužský rod (1osoba množného čísla Knapi,2 osoba čísla množného Knapové) má dva významy
1- historické název středověkého mladého rytíře
2- knap m. řemeslnický dělník, tovaryš Zdroj: Malý staročeský slovník
3- knap, -a, masc., dělník při některých řemeslech, tovaryš, Handwerksgeselle; ze střhněm. knappe, knap
4- knap, -a též – dělník(tovaryš) a) - uhlíř, b )- valchář, c) - hornický

Příjmení Knap má 834 lidí, je na 1693. místě a věkový průměr je 40 let.

Počet osob v jednotlivých ročnících - Mapa výskytu příjmení v jednotlivých oblastech ČR - Statistické vyjádřeníPříjmení Knapová má 877 lidí, je na 1587. místě a věkový průměr je 44 let.

Počet osob v jednotlivých ročnících - Mapa výskytu příjmení v jednotlivých oblastech ČR - Statistické vyjádření